GDPR – súhlas so spracovaním osobných údajov

Spracovanie osobných údajov

 1. Týmto dávate súhlas fyzickej osobe s obchodným menom Bc.Marika Bosíková – Made by Fioro so sídlom, Platanová 3225/3, Žilina, IČO: 50145509, zapísanú v živnostenskom registri kontaktná a korešpondenčná  adresa  Marika Bosíková Platanová 3225/3, 01007 Žilina (ďalej jen „Správca“), aby v zmysle zákona č.101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spracovávala tieto osobné údaje:
 • meno a priezvisko, fakturačnú, prípadne doručovaciu adresu
 • alebo názov spoločnosti, fakturačnú, prípadne. doručovaciu adresu
 • IČO a DIČ, ak je odberateľom podnikateľský subjekt
 • e-mail
 • telefónne číslo
 • číslo bankového účtu
 • informácie o objednanom tovare a jeho cene
 1. Osobné údaje spracovávame za účelom vybavenia objednávky a vyriešenia prípadných reklamácií. Právnym dôvodom tohto spracovania, je plnenie zmluvy. Pre účely plnenia zmluvy budú tieto údaje Správcom spracovávané po dobu poskytnutia plnenia a trvania záručnej doby. Pre evidenciu plnenia budú tieto údaje Správcom spracované po dobu 10 rokov od nasledujúceho účtovného roku po uplynutí plnenia.
 2. S vyššie uvedeným spracovaním dávate svoj výslovný súhlas. Súhlas je možné vziať kedykoľvek späť, a to napríklad poslaním e-mailu na adresu inf.fioro@gmail.com alebo  písomne na kontaktnú adresu  Marika Bosíková, Platanová 3225/3, Žilina.
 3. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia.:
 • Poskytovateľ software-u (e-shopu) WordPress
 • Naša externá účtovná firma
 • Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských software-ov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe nepoužívame.
 1. Vezmite prosím na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:
 • vziať súhlas kedykoľvek späť *)
 • vyžadovať od nás informácie, ako vaše osobné údaje spracovávame,
 • požadovať od nás vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov,
 • vyžadovať si prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovávaním osobných údajov, obráťte sa na nás alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov.
 1. Vezmite prosím na vedomie, že Vaše osobné údaje, ktoré máme k dispozícii, ste nám sami dobrovoľne poskytli z dôvodu vybavenia Vašich objednávok, či na základe Vašej dobrovoľnej registrácii na našich webových stránkach www.fioro.sk, www.naramkyshop.sk Žiadne ďalšie údaje o Vás aktívne nevyhľadávame, nezhromažďujme ani nespracovávame. Vaše osobné údaje nikdy nikomu inému bez Vášho výslovného súhlasu neposkytneme.

 

*) Po späť – vzatí nemusí vždy dôjsť k likvidácii vašich osobných údajov! Je potrebné zvážiť, či neexistujú iné dôvody pre spracovanie (finančná, daňová, colná správa a pod.) a či likvidáciou  nedôjde  k neprimeranému poškodeniu správcu  – podľa toho je potrebné s údajmi naložiť a porozumieť žiadateľa.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez Vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

 

Tento dokument bol vypracovaný podľa požiadaviek nariadenia GDPR  a zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

V Žiline, dňa 25.5.2018