Ochrana osobných údajov

 1. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho ako dotknutej osoby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Predávajúci pri plnení svojich povinností vyplývajúcich mu z uzatvorenej kúpnej zmluvy s kupujúcim spracúva osobné údaje kupujúceho ako dotknutej osoby bez jeho súhlasu, pričom spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej kupujúci vystupuje ako jedna zo zmluvných strán.
 3. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho a/alebo dotknutej osoby na marketingové účely na základe súhlasu dotknutej osoby v súlade s §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorý mu dotknutá osoba udelila na tento účel pri objednaní tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.fioro.sk a na www.naramkyshop.sk , pri registrácii na internetovom obchode www.fioro.skwww.naramkyshop.sk alebo iným vhodným spôsobom. Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka, aby predávajúci spracoval a uschovával jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o novinkách, akciových ponukách, organizovaní súťaží predávajúceho a spracovával ich vo svojom informačnom systéme marketing a súťaže. Dotknutá osoba udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba odvolať kedykoľvek písomnou formou, ktoré doručí buď do sídla predávajúceho alebo na email: fioro1@gmail.com. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu dotknutej osoby.
 4. Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje o kupujúcom neposkytne žiadnej tretej osobe s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú tieto údaje poskytnuté za účelom dodania tovaru.

Ochrana osobných údajov GDRP

GDPR – súhlas so spracovaním osobných údajov

Spracovanie osobných údajov

 1. Týmto dávate súhlas fyzickej osobe s obchodným menom Bc.Marika Bosíková – Made by Fioro so sídlom, Platanová 3225/3, Žilina, IČO: 50145509, zapísanú v živnostenskom registri kontaktná a korešpondenčná  adresa  Marika Bosíková Platanová 3225/3, 01007 Žilina (ďalej jen „Správca“), aby v zmysle zákona č.101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spracovávala tieto osobné údaje:
 • meno a priezvisko, fakturačnú, prípadne doručovaciu adresu
 • alebo názov spoločnosti, fakturačnú, prípadne. doručovaciu adresu
 • IČO a DIČ, ak je odberateľom podnikateľský subjekt
 • e-mail
 • telefónne číslo
 • číslo bankového účtu
 • informácie o objednanom tovare a jeho cene
 1. Osobné údaje spracovávame za účelom vybavenia objednávky a vyriešenia prípadných reklamácií. Právnym dôvodom tohto spracovania, je plnenie zmluvy. Pre účely plnenia zmluvy budú tieto údaje Správcom spracovávané po dobu poskytnutia plnenia a trvania záručnej doby. Pre evidenciu plnenia budú tieto údaje Správcom spracované po dobu 10 rokov od nasledujúceho účtovného roku po uplynutí plnenia.
 2. S vyššie uvedeným spracovaním dávate svoj výslovný súhlas. Súhlas je možné vziať kedykoľvek späť, a to napríklad poslaním e-mailu na adresu inf.fioro@gmail.com alebo  písomne na kontaktnú adresu  Marika Bosíková, Platanová 3225/3, Žilina.
 3. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia.:
 • Poskytovateľ software-u (e-shopu) WordPress
 • Naša externá účtovná firma
 • Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských software-ov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe nepoužívame.
 1. Vezmite prosím na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:
 • vziať súhlas kedykoľvek späť *)
 • vyžadovať od nás informácie, ako vaše osobné údaje spracovávame,
 • požadovať od nás vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov,
 • vyžadovať si prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovávaním osobných údajov, obráťte sa na nás alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov.
 1. Vezmite prosím na vedomie, že Vaše osobné údaje, ktoré máme k dispozícii, ste nám sami dobrovoľne poskytli z dôvodu vybavenia Vašich objednávok, či na základe Vašej dobrovoľnej registrácii na našich webových stránkach www.fioro.sk, www.naramkyshop.sk Žiadne ďalšie údaje o Vás aktívne nevyhľadávame, nezhromažďujme ani nespracovávame. Vaše osobné údaje nikdy nikomu inému bez Vášho výslovného súhlasu neposkytneme.

*) Po späť – vzatí nemusí vždy dôjsť k likvidácii vašich osobných údajov! Je potrebné zvážiť, či neexistujú iné dôvody pre spracovanie (finančná, daňová, colná správa a pod.) a či likvidáciou  nedôjde  k neprimeranému poškodeniu správcu  – podľa toho je potrebné s údajmi naložiť a porozumieť žiadateľa.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez Vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tento dokument bol vypracovaný podľa požiadaviek nariadenia GDPR  a zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

V Žiline, dňa 25.5.2018