Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 

 1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku cez internetový obchod na doméne www.fioro.skwww.naramkyshop.sk (v ďalej aj ako „internetový obchod“ a/alebo „e-shop“) a sú neoddeliteľnou súčasťou takto uzatvorenej kúpnej zmluvy

 1. Predávajúci sa rozumie fyzická osoba Bc. Marika Bosíková – Made by Fioro, so sídlom Platanová 3225/3, 010 07 Žilina, IČO: 50145509, DIČ: 1086244929, zapísaná v živnostenskom registri, (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „predávajúci“).
 1. Kupujúci  sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu ako spotrebiteľ alebo ako podnikateľ.
 2. Tovarom sa rozumejú výrobky nachádzajúce sa v ponuke internetového obchodu www.fioro.sk alebo www.naramkyshop.sk.
 3. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom neupravené v týchto obchodných podmienkach sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“), zákonom  č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z.z. o  ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov, ako aj inými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 4.  Objednávka vzniká potvrdením objednávky  v e-shope, vyplnením objednávkového formulára ( ďalej len e-shop).

Kontaktné údaje

Názov spoločnosti: Marika Bosíková – Made by Fioro.
Ulica a číslo: Platanová 3225/3
Mesto a PSČ: Žilina, 010 07
Štát: Slovensko
IČO: 50145509
DIČ:1086244929
Zapísaný v Živnostenskom registri, Číslo živnostenského registra: 580-57315,
Bankový účet: Mbank, IBAN: SK60 8360 5207 0042 0526 6572, BIC/SWIFT: BREXSKBX
FIO: SK1883300000002200829568
BIC/SWIFT:FIOZSKBAXXX

Telefón: 0908 037 797
E-mail: fioro1@gmail.com

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj , Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 041/763 21 30, 041/763 21 39
fax č. 041/763 21 39 http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

2) Objednávka a vytvorenie kúpnej zmluvy

Tieto obchodné a reklamačné podmienky v tomto znení, sú platné v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

 1. Vytvorená objednávka kupujúcim je návrhom kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručeného záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti a medzi zmluvnými stranami vzniká kúpna zmluva. (Automaticky vykonané oznámenie o prijatí objednávky, ktoré bude kupujúcemu doručené na e-mailovú adresu, ihneď po odoslaní objednávky, sa nepovažuje za záväzné potvrdenie objednávky.)
 2. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok a že s nimi súhlasí.
  Samotným uskutočnením objednávky je kupujúci dostatočným spôsobom oboznámený a upozornený s obchodnými a reklamačnými podmienkami a taktiež má možnosť sa s nimi oboznámiť a táto objednávka sa považuje za záväznú.
 1. Pod pojmom kupujúci sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu ako spotrebiteľ alebo ako podnikateľ.
 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov.
 1. Pravdivo a úplne vyplnená objednávka je považovaná za návrh zmluvy. Všetky prijaté elektronické objednávky alebo objednávky zaslané na e-mailovú adresu fioro1@gmail.com, sú považované za záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom.

3) Zrušenie a storno objednávky

 1. Stornovať objednaný tovar, má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku. Taktiež pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek kupujúceho. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch:
 3. Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.  V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet do 14-tich kalendárnych dní a k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.
  2. Nie je možné objednávku kupujúceho záväzne potvrdiť, napr. z dôvodu chybne uvedeného telefónneho čísla kupujúcim, nedostupného e-mailu).
  3. Kupujúci v minulosti neprevzal tovar, alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky.

4) Kúpna cena tovaru

 1. Ceny tovaru sú v internetovom obchode uvádzané v mene EUR bez DPH. ( nie sme platitelia DPH ) a Českej mene prostredníctvom aplikácie na to určenej.
 2. Ceny poštovného a balného sú bližšie uvedené v bode 3 týchto obchodných podmienok.
 3. Zvýhodnené ceny tovarov sú na stránke internetového obchodu zreteľne označené symbolom  „ZĽAVA“ a sú platné do vypredania zásob a/alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene. Pri tovare so zvýhodnenou cenou je uvedená aj pôvodná cena.
 4. Kupujúci je o konečnej cene vyrozumený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením.
 5. Dokladom o predaji tovaru je faktúra, ktorá je súčasťou každej zásielky, a ktorá zároveň slúži aj ako dodací list.

4) Platobné podmienky

 1. Za tovar v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
  1. platba na dobierku (platba realizovaná zamestnancovi pošty pri preberaní zásielky)
  2. platba vopred na účet na základe zálohovej faktúry a/alebo preddavkovej faktúry , tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet,
 2. Poplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v bode č.4 týchto obchodných podmienok,( ďalej len „poštovné a balné“ )

5) Poštovné a balné, doručenie

Preprava je realizovaná slovenskou poštou.

 1. Pri platbe vopred na bankový účet na základe faktúry, je tovar zasielaný 1.triedou doporučene. Doručenie zásielky je do 7 pracovných dní od prijatia platby.
  Cena: 2EUR
 1. Pri platbe na dobierku (platíte pri preberaní zásielky zamestnancovi slovenskej pošty), Cena: 3EUR. Doručenie zásielky je do 10 pracovných dní, od prijatia objednávky.
 2. Cena poštovného, dodanie mimo Slovenskej republiky, v rámci členských štátov Európskej únie, je cena poštovného 3€. Platiť za tovar je možné len dopredu. ( možnosť sa s kupujúcim dohodnúť aj na inej forme prepravy a inej peňažnej tarife prepravy ).
 3. Dodanie tovaru na území členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov, sa realizuje výhradne po predchádzajúcom písomnom súhlase kupujúceho s cenou za poštovné a prípadných ďalších dodacích podmienok.
 4. Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.
 5. Pokiaľ nebude objednávajúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte alebo požiadať o opätovné doručenie. U týchto zásielok nie je možná akákoľvek komunikácia s dopravcom a nemáme žiadnu možnosť zásielku ovplyvňovať či podrobne sledovať. Po odoslaní Vašej objednávky Vám vieme poslať Vaše podacie číslo zásielky pre sledovanie zásielky. POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

6) Dodacie podmienky

 1. Tovar objednaný kupujúcim mu bude dodaný v závislosti od dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho v čo najkratšom termíne, štandardné dodanie tovaru je najskôr do 10dní od prijatia a potvrdenia objednávky a najneskôr však do 30-tich dní odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim.
 2. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru. Označením skladom alebo vypredané. V prípade vypredania zásob sa budeme snažiť o čo najrýchlejšie doplnenie. V prípade, že si kupujúci objednal tovar, ktorý je v čase objednania vypredaný, predávajúci má právo predĺžiť dobu dodania, o čom kupujúceho informuje; v prípade, že sa tovar objednaný kupujúcim už nevyrába, predávajúci o tejto skutočnosti kupujúceho bezodkladne informuje a zároveň je predávajúci povinný do 14-tich dní vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok za tovar, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.
 3. Kupujúci je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky e-mailom.
 4. Kupujúci je povinný prevziať tovar. Ak nedôjde k prevzatiu tovaru kupujúcim v mieste určenom v objednávke, predávajúci má nárok na náhradu škody, vo výške účelne vynaložených nákladov spojených s dodaním takto objednaného tovaru a zároveň je predávajúci oprávnený odmietnuť zaslanie tovaru objednaného ďalšou objednávkou z dôvodu prvotne neprebraného tovaru.
 5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
 6. Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty.
 7. Predávajúci nenesie zodpovednosť za dôsledky spôsobené oneskoreným doručením alebo stratou zásielky zavinenou prepravcom alebo nepredvídateľnou a neprekonateľnou prekážkou.
 8. V prípade, že sa zásielka s objednaným tovarom vráti späť na adresu predávajúceho ako nedoručená z dôvodov na strane kupujúceho (napr. nesprávne uvedená adresa, kupujúci zásielku neprevzal nedopatrením alebo úmyselne), predávajúci odošle kupujúcemu správu e-mailom so žiadosťou o informáciu, ako ďalej postupovať v súvislosti s objednaným tovarom. V prípade, že kupujúci požiada o opätovné odoslanie zásielky, predávajúci doúčtuje k celkovej cene zásielky aj cenu za dopravu z dôvodu ďalšieho doručenia, ktorá bude v rovnakej výške ako pri pôvodnom doručení. V prípade, že poštovné bolo zdarma, bude kupujúcemu doúčtovaná výška poštovného podľa spôsobu dodania.
 9. Informácie o cenách a spôsobe dopravy sú bližšie uvedené na: www.fioro.sk alebo na doméne www.naramkyshop.sk.
 10. Informácie o dostupnosti alebo prípadnom dodaní je uvedené pri každom výrobku. Pre viac informácii je možné nás kontaktovať na: fioro1@gmail.com
 11. Pri zlatých a strieborných produktoch je doba dodania 14dní, nakoľko je tovar vyrábaný na objednávku.
  Po záväznom objednaní  daného produktu a zvolení ponuky gravírovania  je potrebné uhradiť aspoň  50% zálohu z celkovej výšky uvedenej sumy produktu, nakoľko sa jedná o personalizovaný šperk. Po záväznom objednaní Vás budeme obratom kontaktovať.

7) Záruka

V balíku vždy nájdete daňový doklad vo forme faktúry. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná doba je daná zákonom a to v podobne 24mesiacov od doby prevzatia balíka pre fyzické osoby a 12mesiaov pre právnické osoby.

8) Rozpor s kúpnou zmluvou – všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

9) Odstúpenie od zmluvy  

 1. Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (prostredníctvom e-shopu), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Na tento účel môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájde na stránke www.fioro.sk alebo www.naramkyshop.sk.   Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.
 2. Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu. Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci najviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).
  Tovar zasielajte na adresu: Marika Bosíková – Made by Fioro, Platanová 3225/3, 0100 07 Žilina.
 3. Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva zrušuje od začiatku.
  5.  Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa predchádzajúceho odseku pred tým, ako mu kupujúci tovar vráti.
  6. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci zašle predávajúcemu nepoužitý a nepoškodený tovar v obale spolu s kópiu faktúry.
  7.  Zásielka musí byť kompletná a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte kópiu dokladu o kúpe. Vždy prosím použite také balenie, aby nemohlo počas prepravy dôjsť k znehodnoteniu daného produktu. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pri reklamácii).
  8. Storno a/alebo zrušenie objednávky pri zlatých a strieborných výrobkoch: Po uhradení  50% zálohy z celkovej výšky  sumy alebo jej plnej úhrady sa objednávka stáva záväznou a jej storno a/alebo zrušenie po uplynutí 24hodinovej lehoty pre právo zrušenia objednávky, má predávajúci právo na náhradu vo výške 70% z celkovej výšky sumy tovaru.

10) Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:

 1. Na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar.

11)  Záručné podmienky a reklamačný poriadok 

V prípade, že tovar, ktorý ste obdržali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 8. Obchodných podmienok.

 1. Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.
 2. Reklamáciu môže kupujúci uplatniť iba na tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu fioro.sk alebo www.naramkyshop.sk
 3. Záručná doba je 24 mesiacov od momentu kúpy a vykonania úhrady za tovar. (Záručná doba pri reklamácii tovaru zakúpeného právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá má pridelené IČO, je 12 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.)
 4. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, nesprávnym skladovaním, alebo poškodením tovaru kupujúcim.
 5. Kupujúci si uplatní reklamáciu vypísaním reklamačného formuláru, ktorý nájde na stránkach fioro.sk alebo www.naramkyshop.sk , spolu so zaslaním reklamovaného tovaru a dokladu o kúpe na adresu predávajúceho: Marika Bosíková – Made by Fioro, Platanová 3225/3, 010 07 Žilina.
 6. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 7. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu veci, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 8. V prípade neodstrániteľných vád, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 9. Predávajúci sa zaväzuje určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru, najneskôr však do 30 dní odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru.
 10. Spotrebiteľ sa môže obrátiť na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, akým predávajúci vybavil jeho reklamáciu. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim, je možné riešiť dohodou alebo mimosúdnou cestou. Za týmto účelom nás môžete kontaktovať na e-maily: fioro1@gmail.com
 11. V prípade, že sa zmluvným stranám nepodarí dosiahnuť v predmete sporu dohodu, môže sa spotrebiteľ obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu ako jeden z možných subjektov alternatívneho riešenia sporu a podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa postupu bližšie uvedeného v § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov. V prípade záujmu o súdne riešenie sporu vzniknutého medzi predávajúcim a kupujúcim, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená obrátiť sa na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike s návrhom na riešenie sporu.
 12. Všetky oznámenia a ďalšie úkony, ktoré majú byť v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov alebo dohody zmluvných strán urobené písomne, alebo budú urobené písomne, sa budú doručovať druhej zmluvnej strane na poslednú známu adresu tejto zmluvnej strany.
 13. Ochrana osobných údajov
 1. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho ako dotknutej osoby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Predávajúci pri plnení svojich povinností vyplývajúcich mu z uzatvorenej kúpnej zmluvy s kupujúcim spracúva osobné údaje kupujúceho ako dotknutej osoby bez jeho súhlasu, pričom spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej kupujúci vystupuje ako jedna zo zmluvných strán.
 3. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho a/alebo dotknutej osoby na marketingové účely na základe súhlasu dotknutej osoby v súlade s §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorý mu dotknutá osoba udelila na tento účel pri objednaní tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.fioro.sk a na www.naramkyshop.sk , pri registrácii na internetovom obchode www.fioro.skwww.naramkyshop.sk alebo iným vhodným spôsobom. Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka, aby predávajúci spracoval a uschovával jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o novinkách, akciových ponukách, organizovaní súťaží predávajúceho a spracovával ich vo svojom informačnom systéme marketing a súťaže. Dotknutá osoba udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba odvolať kedykoľvek písomnou formou, ktoré doručí buď do sídla predávajúceho alebo na email: fioro1@gmail.com. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu dotknutej osoby.
 4. Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje o kupujúcom neposkytne žiadnej tretej osobe s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú tieto údaje poskytnuté za účelom dodania tovaru.
 1. Záverečné ustanovenia
 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bez výhrady prijíma.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu, či doplnenie týchto obchodných podmienok.
 3. V prípade, že má kupujúci pocit, že jeho spotrebiteľské práva boli porušené, má v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo obrátiť sa za účelom vyriešenia sporu na subjekt alternatívneho riešenia sporov.
 4. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť od júna  2016.